کارشناس ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک 

عضو نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان 

مدرس دانشگاه 

سوابق کاری : 

کارشناس معاونت حوزه عمرانی 

مسئول حراست شهرستان چگنی 

معاون اداره کل حراست استاندارس لرستان 

مدیرکل حراست استانداری لرستان 

مدیریکل دفتر فنی ، امورعمرانی و حمل و نقل وترافیک استانداری لرستان